design_5.css
0

AOS - automatické obchodní systémy

Co zna­me­nají auto­ma­tické obchodní sys­témy (AOS) pro běž­ného občana, jak se dají využít?

AOS je plně auto­ma­ti­zo­vaný sys­tém, který na burze obcho­duje za Vás podle pře­dem sta­no­ve­ných pra­vi­del. Všechny kroky jsou napro­gra­mo­vány a obchodní sys­tém sám zadává objed­návky pro vstup do pozice i pro výstup z pozice. Je to vlastně velmi jed­no­du­ché, pro­gram spus­títe a ten zařídí všechno sám. Vyhledá vstupní sig­nál na základě zada­ných para­me­trů, určí veli­kost pozice, vstoupí do obchodu, na zadané cílové úrovni z pozice vystoupí a obchod ukončí. Stačí jen ho jed­nou za čas zkontrolovat.

U jakého bro­kera si mám otevřít účet? 

Ideálním brokerem pro obchodování s AOS je broker Instaforex.

Mají AOS nějaké výhody oproti kla­sic­kému obcho­do­vání na burze?

Hlavní výho­dou je ale to, že sys­tém obcho­duje bez emocí a nedá se ovliv­nit změ­nou nálady na trhu. Pra­cuje 24h denně a vyhle­dává inves­tiční pří­le­ži­tosti, i když nejste u počítače.

AOS dá se vyu­žít i tím způ­so­bem, že vyhle­dává vstupní sig­nály na základě tech­nické ana­lýzy – indi­ká­torů. V praxi to může vypa­dat tak, že místo dlou­hého vyse­dá­vání u pc čekáte na ALARM, napří­klad zvu­kový sig­nál, šipka v grafu, SMSka nebo email, který vám oznámí spl­nění pod­mí­nek pro vstup do pozice, a vy potom ihned můžete ručně zadat pří­kaz ke vstupu do pozice. A tak můžete jed­no­duše upra­vit svoji pozici podle potřeby, při­čemž šet­říte čas, který byste jinak strá­vili čeká­ním na sig­nál u obrazovky.

Není to pří­liš riskantní?

Již obcho­do­vání na bur­zách samo o sobě nese určitá rizika. Auto­ma­tic­kými sys­témy se je sna­žíme eli­mi­no­vat for­mou stop-limitů a maxi­mál­ního zame­zení poklesů. Samo­zřejmě každý obchod­ník má jiné pre­fe­rence. Někdo dá před­nost rizi­ko­věj­šímu nasta­vení s mož­ností vět­šího poklesu, někdo pre­fe­ruje co nejmenší riziko poklesu. Kaž­do­pádně se nejedná o kon­zer­va­tivní formu investice.

Jak nej­lépe zjis­tit, jestli AOS bude fun­go­vat, jestli s ním nepři­jdu o peníze?

Každý AOS dopo­ru­ču­jeme nejdříve vyzkou­šet na demo­ú­čtu a zjis­tit, zda vám sys­tém bude vyho­vo­vat. Pokud vám obchodní systém vyhovuje, přejděte na živý obchodní účet.

Jak vůbec AOS fun­guje? Jaké inves­tiční pří­le­ži­tosti vyhledává?

AOS fun­guje na základě co nej­přes­něj­šího modelu rea­lity. Velmi zjed­no­du­šeně pokud bychom zjis­tili, že ceny na trhu jsou vždy v úterý vyšší než v pon­dělí, napro­gra­mu­jeme robota tak, že bude v pon­dělí naku­po­vat a v úterý pro­dá­vat. V rea­litě je sys­tém slo­ži­tější. Jeho základ­ním prin­ci­pem je, že cena jaké­ho­koli pod­kla­do­vého aktiva, tj. akcie, komo­dity, měno­vého páru klesá rych­leji, než roste. Toho vyu­žívá náš sys­tém, který spe­ku­luje na pokles po nej­vět­ších nárůs­tech a změně trendu.

Když si jed­nou AOS poří­dím, bude fun­go­vat stále, i když se situ­ace na trzích bude měnit?

Na trhu vždy mohou nastat nena­dálé a nemys­li­telné situ­ace, na které je třeba rea­go­vat. V pří­padě zásad­ních změn na trzích posky­tu­jí výrobci bez­platný update programu.

Dopo­ru­čené odkazy:

obchodujeme.eu: Forex

 

Download trading terminal Open demo account Open trading account